iPublishing

Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Adresa našeho webu je: http://ipublishing.cz

Komentáře

Když návštěvníci zanechají komentáře na webu, shromažďujeme údaje zobrazené ve formuláři komentářů, a také IP adresu návštěvníka a řetězec uživatelského agenta pro detekci spamu.

Anonymizovaný řetězec vytvořený z vaší e-mailové adresy (také nazývaný hash) může být poskytnut službě Gravatar k zjištění, zda ji používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný veřejnosti v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud nahráváte obrázky na web, měli byste se vyvarovat nahrávání obrázků s vloženými údaji o umístění (EXIF GPS). Návštěvníci webu si mohou stáhnout a extrahovat jakékoli údaje o umístění z obrázků na webu.

Cookies

Pokud zanecháte komentář na našem webu, můžete se rozhodnout uložit své jméno, e-mailovou adresu a web do cookies. Jsou to pro vaši pohodlí, abyste nemuseli vyplňovat své údaje znovu, když zanecháte další komentář. Tyto cookies budou trvat jeden rok.

Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasný cookie, abychom zjistili, zda váš prohlížeč přijímá cookies. Toto cookie neobsahuje žádné osobní údaje a je zrušeno, když zavřete svůj prohlížeč.

Když se přihlásíte, nastavíme také několik cookies, abychom uložili vaše přihlašovací údaje a vaše volby zobrazení obrazovky. Přihlašovací cookies platí dva dny a cookies s volbami obrazovky platí jeden rok. Pokud vyberete „Pamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se odhlásíte ze svého účtu, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravíte nebo publikujete článek, bude v vašem prohlížeči uloženo další cookie. Toto cookie neobsahuje žádné osobní údaje a jednoduše označuje identifikátor příspěvku článku, který jste právě upravili. Vyprší po jednom dni.

Vložený obsah z jiných webů

Články na tomto webu mohou obsahovat vložený obsah (např. videa, obrázky, články apod.). Vložený obsah z jiných webů se chová přesně stejně, jako by návštěvník navštívil jiný web.

Tyto weby mohou shromažďovat údaje o vás, používat cookies, vkládat další sledovací prvky třetích stran a monitorovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování vaší interakce s tímto vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na tento web.

S kým sdílíme vaše údaje

Pokud požádáte o resetování hesla, bude vaše IP adresa zahrnuta v e-mailu s resetovacím odkazem.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud zanecháte komentář, komentář a jeho metadata jsou uchovávány trvale. Takto můžeme automaticky rozpoznat a schválit jakékoli následné komentáře místo jejich držení ve frontě pro moderaci.

Pro uživatele, kteří se zaregistrují na našem webu (pokud nějaké jsou), ukládáme také osobní údaje, které poskytnou ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoli vidět, upravit nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou změny svého uživatelského jména). Správci webu mohou také tyto informace vidět a upravit.

Jaká máte práva k vašim údajům

Pokud máte účet na tomto webu nebo jste zde zanechali komentáře, můžete požádat o zaslání exportovaného souboru osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně jakýchkoli údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o smazání všech osobních údajů, které o vás uchováváme. To nezahrnuje žádné údaje, ke kterým jsme povinni uchovávat pro administrativní, právní nebo bezpečnostní účely.

Kam jsou vaše údaje zasílány

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu.

Who we are

Our website address is: http://ipublishing.cz

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select „Remember Me“, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.